اصولا مراحل و چگونگی آماده سازی سطح، ارتباط مستقیم با جنس قطعه و نوع پوشش مورد نظر دارد. به طور کلی مواد غیر فلزی به روش چربی گیری، شعله گیری یا پلاسما برای رنگ آمیزی آماده می شوند و فلزات پایه فولادی طی مراحلی بترتیب در بستر قلیایی چربی گیری شده و در بستر اسیدی فسفاته می شوند. برای این گونه فلزات بنا بر درخواست، ممکن است بجای فسفاته کاری از کروماته استفاده گردد، برای آلومینیوم نیز از کروماته استفاده می شود.

نحوه دیگر دسته بندی که بیشتر حول محور تیراژ قطعه و سطح اتوماسیون خط رنگ بررسی می شود، نحوه اعمال آماده سازی شیمیایی است که به دو روش عمده مستغرق و اسپری تقسیم می شود، البته در مواردی که حساسیت قطعه یا فرآیند ایجاب نماید، ممکن است ترکیب هر دو روش اعمال شود. در این فرآیند توجه به جزییات بسیار مهم است و قیمت تمام شده فرآیند برای هر قطعه که پاشنه آشیل رقابت پذیری محصول شما در بازار است، ارتباط مستقیم با همین جزئیات دارد.