کانوایرها بر مبنای نوع و شیوه تولید قابلیت ها و انواع بسیار زیادی دارند و این تنوع به قدری است که برخی شرکت های بسیار بزرگ تخصصی کانوایر ساز، صرفا در یک یا چند نوع محدود، خود را سرآمد می دانند. در خطوط اعمال رنگ، با توجه به ظرفیت خط، نوع و وزن قطعه از چند الگوی مشخص استفاده می شود.

به طور کلی از نظر نحوه اتصال قطعه به کانوایرها، شامل دو گروه کانوایر زمینی و هوایی می شود:

گروه اول

با توجه به نحوه حرکت و قابلیت توقف آن در ایستگاه های کاری، به دسته بندی های زیر تقسیم می گردد:

  • FREEFLOW
  • MONORAIL
  • POWER&FREE
  • STOP&GO

گروه دوم

نوع دیگری از دسته بندی نیز بر اساس قطعات تشکیل دهنده سیستم، به دسته بندی های زیر تقسیم می گردد:

  • CABLE
  • CHAIN
  • ROLLER
  • SLAT