البته بطور کلی نام های دیگری نیز برای این فرآیند استفاده می شود، مانند: ED, CED, Elpo, KTL, EP, EC

بصورت کلی فرآیند رنگ آمیزی، ضمن گران بودن از فواید بسیاری برخوردار است که با توجه به نوع محصول می توان ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرد و حتی با دقت در برخی جزئیات، همزمان با تعدیل هزینه ها و بومی سازی برخی فرآیندها به نتایج مهمی دست یافت. در این راستا “مشاوران خط رنگ بستیر غرب (بستیرکو)” با همکاری تولید کنندگان توانمند خارجی در این عرصه گام های موثری برداشته و آماده است تا تجربیات خود را در ایران اجرا کرده و در خدمت تولید کنندگان داخلی باشد.